Järjestyssäännöt
 • Asiakkaan on huolehdittava siitä, että kaikki hänen lomakeskukseen kutsumansa tai tapahtumaan päästämänsä henkilöt noudattavat sääntöjä. Asiakas vastaa lomakeskukselle kaikkien tällaisten henkilöiden käytöksestä ja sen seurauksista.
 • Lomakeskuksen omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti ja keskuksessa on käyttäydyttävä normaalien kohteliaisuussääntöjen ja hyvien tapojen mukaisesti. Kaiken keskuksessa tapahtuvan toiminnan on oltava turvallista siihen osallistujille, keskuksen ja siellä olevien henkilöiden omaisuudelle ja ympäristölle. Keskuksen vieraiden on otettava huomioon muut keskuksen vieraat etuineen ja tarpeineen.
 • Vaiblan lomakeskuksessa on kello 24 alkaen kielletty kova musiikki ja melu sekä muut toimet, jotka voivat häiritä lomakeskuksessa oleskelevia ihmisiä ja ympäristöä, ellei toisin ole sovittu.
 • Vieraita vastaanotetaan sovittuna saapumispäivänä kello 12:sta alkaen. Huoneiden on vapauduttava sovittuna lähtöpäivänä ja vastuuhenkilön on luovutettava huoneet avaimineen lomakeskuksen emännälle viimeistään kello 12 mennessä.
 • Lomakeskus ei ole vastuussa lomakeskukseen tuotujen henkilökohtaisten esineiden katoamisesta ja vahingoista.
 • Asiakkaan on otettava huomioon, että lomakeskus sijaitsee luonnon keskellä ja siitä syystä lomakeskuksessa oleskelijoita voivat häiritä luonnossa vapaasti liikkuvat ötökät ja eläimet. Lomakeskus ei vastaa luonnon aiheuttamista mahdollisista epämiellyttävyyksistä.
 • Roskien heittäminen maahan lomakeskuksen alueella on kielletty. Asiakas siivoaa omat roskansa. Asiakas sitoutuu ottamaan tuomansa pakkaukset, tyhjät pullot, yms. sekä tapahtumien toteutukseen tarvittavat apuvälineet mukaansa poistuessaan keskuksesta.
 • Asiakas on velvollinen noudattamaan paloturvallisuusvaatimuksia. Nuotion tekeminen ja grillin ja kynttilöiden käyttäminen on sallittua vain merkityillä paikoilla ja sillä ehdolla, että lomakeskuksen henkilökunta on antanut luvan. Takkojen ja saunojen lämmityksen voi suorittaa vain lomakeskuksen henkilökunta. Avotulen, kuten kynttilöiden, käyttäminen keskuksen rakennusten sisätiloissa on ehdottomasti kielletty.
 • Vesistön käyttö uimiseen ja kylpemiseen tapahtuu omalla vastuulla. Veteen meno alkoholin vaikutuksen alaisena on kielletty. Lomakeskus ei takaa veteen menon turvallisuutta eikä pelastus- tai ensiapupalvelua.
 • Moottoriajoneuvoilla ajo ja pysäköinti keskuksen alueella on sallittua vain tietyillä alueilla.
 • Tupakointi on sallittu vain siihen tarkoitetuilla ja merkityillä paikoilla. Sisätiloissa tupakointi on ehdottomasti kielletty.
 • Ilotulitteiden ja muun pyrotekniikan käyttö keskuksen alueella on kielletty. Aseiden tuominen lomakeskuksen alueelle ja niiden käyttö keskuksessa on kielletty.
 • Lemmikkieläinten tuominen lomakeskuksen alueelle on sallittu, mikäli siitä on sovittu etukäteen keskuksen henkilökunnan kanssa. Eläinten omistaja tai hoitaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että eläin ei vaaranna eikä häiritse keskuksessa olevia ihmisiä eikä vahingoita keskuksen omaisuutta, sekä siivoamaan eläimen aiheuttaman sotkun. Alkoholijuomien tuominen lomakeskuksen alueelle on sallittu vain, jos siitä on sovittu etukäteen keskuksen henkilökunnan kanssa.
 • Asiakkaan ja hänen järjestämiinsä tapahtumiin osallistuvien henkilöiden on noudatettava lomakeskuksen henkilökunnan ohjeita ja määräyksiä.
 • Mikäli sääntöjä rikotaan, henkilökunnalla on oikeus poistaa järjestyssääntöjä rikkonut henkilö lomakeskuksesta ja estää heidän paluunsa.  Lomakeskuksen henkilökunnalla on myös oikeus vaatia asiakasta auttamaan järjestyssääntöjä rikkoneiden henkilöiden tunnistamisessa ja rikkomisen lopettamisessa. Jos asiakas ei tee yhteistyötä tässä asiassa, on lomakeskuksella oikeus lopettaa tapahtuma ja vaatia asiakasta ja kaikkia häneen liittyviä henkilöitä poistumaan välittömästi lomakeskuksen alueelta.
 • Asiakkaan on korvattava lomakeskukselle aiheutuneet vahingot Vaiblan lomakeskuksen esittämän laskun mukaisesti.
 • Sääntöjen rikkomisesta lomakeskuksella on oikeus vaatia asiakkaalta sakkoa 500 (viisisataa) euroa jokaiselta rikkeeltä. Vaiblan lomakeskuksen

VARAUSEHDOT

 • Lomakeskuksen varaus tapahtuu Vaiblan lomakeskuksen toimittaman ennakkolaskun maksamisella. Ennakkolaskun maksaminen katsotaan asiakkaan ja lomakeskuksen väliseksi sopimukseksi, jonka olennaisena osana ovat erikseen sovittujen ehtojen lisäksi myös nämä varausehdot ja Vaiblan lomakeskuksen järjestyssäännöt. Jos asiakas ei maksa ennakkolaskuaan määräaikaan mennessä, varaus ei ole voimassa.
 • Jos asiakas haluaa luopua varauksesta ja ilmoittaa siitä Vaiblan lomakeskukselle vähintään 15 päivää ennen tapahtumaa, katsotaan varaus peruutetuksi alkaen hetkestä, jolloin lomakeskus on saanut asiakkaan peruutusilmoituksen. Tällaisen varauksen peruutuksen yhteydessä asiakkaan maksamaa ennakkomaksua ei palauteta. Asiakkaalla ei ole tällaisen varauksen peruutuksen yhteydessä velvollisuutta maksaa Vaiblan lomakeskukselle ennakkomaksun lisäksi muita hyvityksiä, eikä muita maksuja.
 • Jos asiakas haluaa luopua varauksesta ja ilmoittaa siitä Vaiblan lomakeskukselle alle 15 päivää ennen tapahtumaa, tapahtuu varauksen peruminen asiakkaan ja Vaiblan lomakeskuksen sopimuksella, jolloin lomakeskuksella on oikeus asettaa sopimuksen ehdoksi se, että asiakas maksaa varauksen peruutuskorvauksen, jonka määrä on enintään 75 (seitsemänkymmentäviisi) prosenttia tapahtuman kokonaiskustannuksista. Asiakkaan maksama ennakkomaksu vähennetään korvauksesta. Jos asiakas ei hyväksy lomakeskuksen asettamia ehtoja sopimuksen solmimisesta tai ei maksa sopimuksessa mainittua korvausta sopimuksessa säädettynä aikana, on lomakeskuksella oikeus vaatia asiakkaalta maksua kaikista sovituista palveluista huolimatta siitä, että asiakas on peruuttanut varauksensa.
 • Asiakas nimeää tapahtumalle vastuuhenkilön (asiakkaan edustaja). Asiakkaan edustajan on tapahtumapäivänä saavuttava lomakeskukseen 2 tuntia ennen muiden osallistujien saapumista, että lomakeskuksen emännällä on mahdollisuus sopiva tapahtuman käytännön yksityiskohdista (moottoriajoneuvojen pysäköinti, huonejako jne.).
 • Asiakkaan edustaja sitoutuu esittelemään kaikille tapahtumaan osallistujille Vaiblan lomakeskuksen järjestyssäännöt.
 • Jos lomakeskus lopettaa tapahtuman ennenaikaisesti Vaiblan lomakeskuksen järjestyssääntöjen rikkomisen takia, ei asiakkaan maksamaa ennakkomaksua palauteta ja lomakeskuksella on oikeus esittää asiakkaalle lasku kaikista sovituista palveluista huolimatta siitä, onko asiakas käyttänyt palveluita sovitussa määrin vai ei.
 • Asiakkaan ja/tai niiden henkilöiden, joista asiakas on vastuussa, aiheuttamien vahinkojen korvaus tapahtuu joko käteisellä paikan päällä tai Vaiblan lomakeskuksen asiakkaalle esittämällä laskulla.
 • Asiakas sitoutuu esittämään kaikki valitukset lomakeskuksen esittämästä laskusta kirjallisesti 3 (kolmen) päivän kuluessa laskun saamisesta. Valituksen tulee sisältää perustelut, missä määrin ja mistä syystä asiakas pitää esitettyä laskua oikeudettomana ja perättömänä. Jos asiakas ei esitä valitusta ajoissa tai ei perustele sitä vaatimusten mukaisesti, ei asiakkaalla ole oikeutta esittää myöhemmin vastalauseita laskun maksamisesta.