Iekšējās kārtības noteikumi
 • Klienta pienākums ir rūpēties, lai viņa uzaicinātie viesi vai viņa pasākuma dalībnieki ievērotu iekšējās kārtības noteikumus. Atbildību par šo personu rīcību un tās sekām uzņemas klients.
 • Atpūtas centra īpašums jāizmanto saudzīgi. Atpūtas centra teritorijā jāievēro vispārpieņemtās pieklājības prasības un ētikas principi. Aizliegts veikt darbības, kas var radīt draudus paša klienta, tā uzaicināto viesu vai citu atpūtas centrā esošo personu drošībai un veselībai, kā arī materiālajām vērtībām vai apkārtējai videi. Ikvienam atpūtas centra apmeklētājam ir pienākums rēķināties ar citu apmeklētāju interesēm un vajadzībām.
 • Vaiblas atpūtas centrā, sākot no plkst. 24.00, ir aizliegta jebkura veida skaļa mūzika vai citi trokšņi, kā arī jebkuras citas darbības, kas var traucēt naktsmieru atpūtas centrā esošajiem cilvēkiem un apkārtējai videi, izņemot gadījumus, kad puses ir vienojušās citādi.
 • Apmeklētāju uzņemšana notiek norunātajā ierašanās dienā, sākot no plkst. 12.00. Istabas jāatbrīvo norunātajā aizbraukšanas dienā, un atbildīgā personas pienākums ir nodot istabu atslēgas atpūtas centra saimniecei ne vēlāk kā līdz plkst. 12.00.
 • Atpūtas centrs neatbild par apmeklētāju personīgajām mantām, kas nozaudētas vai sabojātas atpūtas centra teritorijā.
 • Klientam jārēķinās ar to, ka atpūtas centrs atrodas brīvā dabā, tādēļ atpūtas centra apmeklētāju labsajūtu var ietekmēt kukaiņi un dzīvnieki, kas brīvi pārvietojas dabā. Atpūtas centrs nav atbildīgs par neērtībām, kas radušās dabas apstākļu dēļ.
 • Gružu izmešana atpūtas centra teritorijā ir aizliegta. Klientam pienākums ir neatstāt pēc sevis atkritumus un aizbraucot paņemt līdzi viņa atvesto iepakojumu, taru u. tml., kā arī pasākuma rīkošanā izmantotos palīglīdzekļus.
 • Klients ir atbildīgs par ugunsdrošību prasību ievērošanu. Ugunskuru kuršana, grila un sveču izmantošana ir atļauta tikai tam īpaši paredzētajās vietās un ar atpūtas centra personāla iepriekšēju atļauju. Arī kamīnu un pirts iekuršanu veic atpūtas centra personāls. Atklātas uguns, t. sk. sveču izmantošana atpūtas centra ēku iekštelpās ir stingri aizliegta.
 • Personas, kas peldas ūdenstilpēs, atbild par savu drošību. Aizliegts iet ūdenī reibuma stāvoklī. Atpūtas centrs negarantē ūdenstilpju izmantošanas drošību un nesniedz glābšanas vai pirmās palīdzības pakalpojumus.
 • Braukšana ar motorizētajiem transportlīdzekļiem un to novietošana atpūtas centra teritorijā ir atļauta tikai šim nolūkam īpaši paredzētajās vietās.
 • Smēķēšana ir atļauta tikai šim nolūkam īpaši paredzētajās un attiecīgi apzīmētajās vietās. Smēķēšana iekštelpās ir stingri aizliegta.
 • Uguņošana un cita veida pirotehnikas izmantošana atpūtas centra teritorijā ir aizliegta. Ieroču ievešana un lietošana atpūtas centra teritorijā ir aizliegta.
 • Mājdzīvnieku ievešana atpūtas centra teritorijā ir atļauta tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar atpūtas centra personālu. Mājdzīvnieku īpašnieka vai pavadoņa pienākums ir rūpēties par to, lai dzīvnieks neapdraudētu un netraucētu atpūtas centra apmeklētājus un nesabojātu atpūtas centra mantu, kā arī savākt dzīvnieka atstātos atkritumus.
 • Alkoholisko dzērienu lietošana atpūtas centra teritorijā ir iepriekš jāsaskaņo ar atpūtas centra personālu.
 • Klienta un tā rīkotā pasākuma dalībnieku pienākums ir ievērot atpūtas centra personāla dotos norādījumus.
 • Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpuma gadījumā atpūtas centra personāls ir tiesīgs pārkāpēju izraidīt no atpūtas centra teritorijas un nepieļaut viņa atgriešanos. Atpūtas centra personāls ir tiesīgs pieprasīt, lai klients sniegtu informāciju par noteikumu pārkāpējiem un nekavējoties novērstu pārkāpumu. Ja klients neveic pasākumus pārkāpuma novēršanai, atpūtas centra personāls ir tiesīgs pārtraukt pasākuma norisi un pieprasīt, lai klients un visas ar viņu saistītas personas atstātu atpūtas centra teritoriju.
 • Ja atpūtas centram nodarīts kaitējums, klienta pienākums ir atlīdzināt atpūtas centram radītos zaudējumus saskaņā ar Vaiblas atpūtas centra izrakstīto rēķinu.
 • Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpuma gadījumā atpūtas centrs ir tiesīgs pieprasīt, lai klients samaksā sodu 500 (piecu simtu) eiro apmērā par katru pārkāpumu.

Vaiblas atpūtas centra REZERVĒŠANAS NOTEIKUMI

 • Atpūtas centra rezervēšana notiek, samaksājot Vaiblas atpūtas centra izrakstīto priekšapmaksas rēķinu. S Sākot ar brīdi, kad klients ir apmaksājis priekšapmaksas rēķinu, tiek uzskatīts, ka starp klientu un atpūtas centru ir noslēgts līgums, kura būtiska sastāvdaļa ir gan individuālie nosacījumi, par kuriem puses ir vienojušās atsevišķi, gan šie vispārējie rezervēšanas noteikumi un Vaiblas atpūtas centra iekšējās kārtības noteikumi. Ja klients nav samaksājis priekšapmaksas rēķinu paredzētajā laikā, rezervācija nav spēkā.
 • Ja klients vēlas atsaukt rezervāciju un paziņo par to Vaiblas atpūtas centram ne vēlāk kā 15 dienas pirms pasākuma norises, rezervācija tiek uzskatīta par atceltu no brīža, kad atpūtas centrs ir saņēmis klienta paziņojumu par rezervācijas atsaukšanu. Šādas rezervācijas atcelšanas gadījumā klienta veiktā priekšapmaksa klientam netiek atmaksāta, taču klientam nav pienākums kompensēt Vaiblas atpūtas centram radītās papildu izmaksas vai veikt citus maksājumus saistībā ar šādu rezervācijas atcelšanu.
 • Ja klients vēlas atsaukt rezervāciju un paziņo par to Vaiblas atpūtas centram vēlāk nekā 15 dienas pirms pasākuma norises dienas, rezervācijas atcelšana notiek saskaņā ar klienta un Vaiblas atpūtas centra vienošanos, turklāt šajā gadījumā atpūtas centrs ir tiesīgs pieprasīt, lai klients par rezervācijas atcelšanu samaksā kompensāciju, kuras apmērs var sasniegt līdz 75 (septiņdesmit pieciem) procentiem no pasākuma kopējās summas. Klienta samaksātā priekšapmaksa tiek atrēķināta no kompensācijas summas. Ja klients nepiekrīt noslēgt vienošanos saskaņā ar atpūtas centra izvirzītajiem noteikumiem vai nesamaksā kompensāciju vienošanās ietvaros paredzētajā apmērā un termiņā, atpūtas centrs ir tiesīgs pieprasīt, lai klients samaksātu par visiem pakalpojumiem, ko ietvēra sākotnējā vienošanās, kaut arī klients ir atsaucis rezervāciju.
 • Klients nozīmē atbildīgo personu par pasākuma norisi (klienta pārstāvi). Klienta pārstāvim pasākuma norises dienā jāierodas atpūtas centrā 2 stundas pirms pārējo dalībnieku ierašanās, lai saskaņotu ar atpūtas centra saimnieci pasākuma praktiskās detaļas (autotransporta novietošana, istabu sadalījums utt.).
 • Klienta pārstāvja pienākums ir iepazīstināt visus pasākuma dalībniekus ar Vaiblas atpūtas centra iekšējās kārtības noteikumiem.
 • Ja atpūtas centrs pārtrauc pasākuma norisi pirms termiņa sakarā ar Vaiblas atpūtas centra iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, klientam viņa veiktā priekšapmaksa netiek atmaksāta un atpūtas centrs ir tiesīgs izrakstīt klientam rēķinu par visiem pakalpojumiem, ko ietvēra sākotnējā vienošanās, neatkarīgi no tā, vai klients ir vai nav izmantojis pakalpojumus iepriekš paredzētajā apmērā.
 • Zaudējumi, ko radījis klients un/vai personas, par kurām klients ir atbildīgs, jāatlīdzina skaidrā naudā vai saskaņā ar rēķinu, ko Vaiblas atpūtas centrs izraksta klientam.
 • Ja klients nepiekrīt apmaksāt Vaiblas atpūtas centra rēķinu, klienta pienākums ir iesniegt visas pretenzijas par šo rēķinu rakstveidā 3 (triju) dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža. Pretenzijā jābūt norādītam pamatojumam, kādā apmērā un kāda iemesla dēļ klients uzskata izrakstīto rēķinu par nepamatotu. Ja klients neiesniedz pretenziju noteiktajā laikā vai kārtībā, vēlāk klientam nav tiesību izteikt jebkādus iebildumus par Vaiblas atpūtas centra izrakstīto rēķinu.