fbpx
Menüü

KODUKORD JA BRONEERIMISTINGIMUSED

Vaibla Puhkekeskuse kodukord

Puhkekeskuses viibivad kliendid on kohustatud täitma puhkekeskuse kodukorda.

– Klient peab hoolitsema samuti selle eest, et kõik tema poolt üritusele kutsutud või üritusele lubatud isikud täidavad kodukorra nõudeid. Puhkekeskuse ees vastutab kõigi selliste isikute käitumise ja selle tagajärgede eest klient.

– Külalisi võetakse vastu kokkulepitud saabumise päeval alates kella 12.00-st. Toad peavad olema vabastatud kokkulepitud lahkumise päeval ning vastutava isiku poolt kontrollitud ja üle antud puhkekeskuse perenaisele koos võtmetega hiljemalt kella 12.00-ks argipäeviti ja kella 10ks laupäeviti. Suurürituste puhul lepitakse külaliste saabumise ja lahkumise kellaajad eraldi kokku.

– Puhkekeskuses tuleb käituda tavapäraste viisakusnõuete ja heade kommete kohaselt. Puhkekeskuse varasse tuleb suhtuda heaperemehelikult. Igasugune tegevus puhkekeskuses  peab olema ohutu selles osalevate ja teiste isikute tervisele, keskuse ja seal viibivate isikute varale ja keskkonnale. Keskuse külastajad peavad arvestama teiste keskuse külaliste huvide ja vajadustega.

– Prahi mahaviskamine puhkekeskuse territooriumil on keelatud. Klient koristab enda järelt tekitatud prügi. Enda poolt kaasa toodud pakendid, taara jms, samuti abivahendid ürituse läbiviimiseks, kohustub klient keskusest lahkudes kaasa võtma.

– Klient peab arvestama, et puhkekeskus asub looduslikus kohas ning sellest tulenevalt võivad keskuses viibijaid häirida looduses vabalt liikuvad putukad ja loomad. Puhkekeskus ei vastuta looduslikest tingimustest tulenevate võimalike ebameeldivuste eest.

– Veekogu kasutamine suplemiseks ja ujumiseks toimub omal vastutusel. Joobunud olekus vetteminek on keelatud. Puhkekeskus ei taga vettemineku ohutust ega võimalda päästeteenust ega esmaabiteenust.

– Mootorsõidukitega on keskuse territooriumil lubatud sõita ning neid parkida üksnes selleks ettenähtud kohtades.

– Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud ja vastavalt tähistatud kohtades. Siseruumides suitsetamine rangelt keelatud.

– Ilutulestiku ja muu pürotehnika kasutamine keskuse territooriumil on keelatud. Samuti relvade toimetamine puhkekeskuse territooriumile ning nende kasutamine keskuses on keelatud.

– Klient vastutab tuleohutuse nõuete järgimise eest. Lõkete tegemine ning grilli ja küünalde kasutamine on lubatud vaid selleks ettenähtud kohtades ja tingimusel, et puhkekeskuse personal on selleks loa andnud. Kaminate ja saunade kütmist võib teostada vaid puhkekeskuse personal. Lahtise tule, sh küünalde, kasutamine keskuse hoonete siseruumides on rangelt keelatud.

– Lemmikloomade toimetamine puhkekeskuse territooriumile on lubatud üksnes keskuse personali eelneva kooskõlastuse olemasolul. Loomaomanik või -saatja kohustub hoolitsema selle eest, et loom ei ohustaks ega häiriks keskuses viibivaid inimesi ning ei kahjustaks keskuses asuvat vara, samuti koristama looma poolt tekitatud mustuse.

– Puhkekeskusele kahju tekkimisel peab klient hüvitama kahju vastavalt Vaibla puhkekeskuse poolt esitatud arvele.

– Kodukorra rikkumise korral on puhkekeskusel õigus nõuda kliendilt trahvi summas 100 (ükssada) eurot iga rikkumise eest.

– Kodukorra nõuete rikkumisel on puhkekeskuse personalil õigus kodukorda rikkunud isikud puhkekeskusest eemaldada ja takistada nende naasmist. Samuti on puhkekeskuse personalil õigus nõuda kliendilt, et klient aitaks kaasa kodukorda rikkunud isikute tuvastamisele ja rikkumise lõpetamisele. Kui klient ei rakenda meetmeid rikkumiste lõpetamiseks, on puhkekeskusel õigus üritus lõpetada ning nõuda kliendi ja kõigi temaga seotud isikute kohest lahkumist puhkekeskuse territooriumilt.

Vaibla Puhkekeskuse broneerimistingimused

– Puhkekeskuse teenuste broneerimine toimub Vaibla Puhkekeskuse poolt väljastatud ettemaksuarve tasumisega. Ettemaksuarve tasumisega loetakse kliendi ja puhkekeskuse vahel sõlmituks leping, mille oluliseks osaks on lisaks eraldi kokkulepitud tingimustele ka käesolevad broneerimistingimused ja Vaibla Puhkekeskuse kodukord. Hinnapakkumises toodud osalejate arvu vähenemisel ei muutu majutuse hind.
– Kui klient ei tasu ettemaksuarvet sellel näidatud tähtajaks, siis broneering ei kehti. Tellimus annulleeritakse, kui teenuste eest ei ole lõplikult tasutud 7 päeva enne üritust.

– Kui klient soovib broneeringust loobuda ja teatab sellest Vaibla puhkekeskusele ette vähemalt 15 päeva enne ürituse toimumist, loetakse broneering tühistatuks alates kliendi loobumisteate kättesaamisest puhkekeskuse poolt. Broneeringu sellisel tühistamisel kliendi poolt tehtud ettemaks tagastamisele ei kuulu. Kliendil ei ole sellisel broneeringu tühistamisel kohustust maksta Vaibla Puhkekeskusele ettemaksule lisanduvaid hüvitisi ega muid makseid.

– Kui klient soovib broneeringust loobuda ja teatab sellest Vaibla Puhkekeskusele ette vähem kui 15 päeva enne ürituse toimumist, toimub broneeringu tühistamine kliendi ja Vaibla puhkekeskuse kokkuleppel, kusjuures puhkekeskusel on õigus seada kokkuleppe tingimuseks see, et klient tasub broneeringu tühistamiseks hüvitise, mille summa on kuni 75 (seitsekümmend viis) protsenti ürituse kogumaksumusest. Kliendi poolt tasutud ettemaks arvatakse hüvitise summast maha. Kui klient ei ole puhkekeskuse nimetatud tingimustel kokkuleppe sõlmimisega nõus või ei tasu kokkuleppes nimetatud hüvitist kokkuleppes sätestatud tähtajaks, siis on puhkekeskusel õigus nõuda kliendilt kõigi kokkulepitud teenuste eest tasumist vaatamata sellele, et klient on broneeringust loobunud.

– Klient määrab ürituse toimumise eest vastutava isiku (kliendi esindaja). Kliendi esindaja peab ürituse toimumise päeval saabuma puhkekeskusesse 2 tundi enne ülejäänud osalejate saabumist, et võimaldada puhkekeskuse perenaisega kooskõlastada ürituse praktilised üksikasjad (mootorsõidukite parkimine, tubade jaotus jms).

– Kliendi esindaja kohustub tutvustama kõigile üritusel osalejatele Vaibla puhkekeskuse kodukorda.

– Kui puhkekeskus lõpetab ürituse ennetähtaegselt Vaibla Puhkekeskuse kodukorra rikkumise tõttu, siis ei kuulu kliendi poolt tasutud ettemaks tagastamisele ning puhkekeskusel on õigus esitada kliendile arve kõigi kokkulepitud teenuste eest sõltumata sellest, kas klient on teenuseid kokkulepitud ulatuses kasutanud või mitte.

– Kliendi ja/või selliste isikute, kelle eest klient vastutab, poolt tekitatud kahjude hüvitamine toimub kas sularahas kohapeal või Vaibla Puhkekeskuse poolt kliendile esitatud arve alusel.

– Klient kohustub kõik pretensioonid puhkekeskuse esitatud arvete kohta esitama kirjalikult 3 (kolme) päeva jooksul arve saamisest. Pretensioonis peab sisaldama põhjendust, millises ulatuses ja millisel alusel peab klient esitatud arvet maksmisele mittekuuluvaks. Kui klient ei esita pretensiooni õigeaegselt või ei põhjenda seda nõuetekohaselt, ei ole kliendil õigust arve maksmisele hiljem vastuväiteid esitada.